Skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skudenes ungdomsskole har laget en plan for å sikre elevens rett til trygt og godt skolemiljø. Planen har vi kalt “psykososial handlingsplan” og den beskriver skolens tiltak for forebygging og plan for oppfølging av tiltak i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. 

UDIR OM SKOLEMILJØ

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

OPPLÆRINGSLOVEN

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61